header_viden_approach

Hvad kan vi gøre for dig?

THE INNOVERSITY WAY

Hos Innoversity Copenhagen arbejder vi med de små ting, der gør forskel i praksis – med det som er vigtigt. Så når du har behov for innovation, vil vi rigtig gerne hjælpe dig, uanset om du har behov for at styrke innovationsindsatsen, eller om du ønsker at arbejde strategisk med diversitet.

Vores første spørgsmål til dig vil altid være: Hvor skal vi starte med at sætte ind? Vi har nemlig erfaring med at hjælpe vores kunder med innovation, diversitet og samarbejde på flere forskellige niveauer i virksomheden

Hvor kunne du tænke dig at begynde?Hvor vil du begynde din innovationsindsats?

 

 

HTML Map

Dig selv 

Hvordan bliver du mere innovativ i det daglige?

Hvordan bliver du mere innovativ?

Innoversity Copenhagen har udviklet en adfærdsmodel, som beskriver innovativ vs. ikke-innovativ adfærd. Modellen illustrerer, at hver gang du står overfor en ny opgave eller problem i din virksomhed, så befinder du dig midt i figuren og kan vælge én af fire mulige typer af adfærd.

Adfærdsmodel fra Innoversity - innovativ vs. ikke-innovativInnovation forstås ofte som et begreb, der primært handler om forretnings-strategier, processer, metoder og værktøjer. Men innova-tion handler i høj grad om dét, vi alle gør hver eneste dag – nemlig at løse opgaver og problemer.

Hver gang du står over for et nyt problem eller en ny opgave, så har du nemlig mulighed for at vælge adfærd:

 • Doing Better: Gøre det bedre end sidst
 • Doing Different: Gøre noget helt nyt og anderledes
 • Doing Good Enough: Gøre det lige præcis godt nok
 • Doing Bad: Ikke gøre det særlig godt

Hvis du ønsker at blive mere innovativ, handler det om at flytte mere af din daglige adfærd op i den øverste halvdel af modellen.

Tip: Se også vores MiniQuiz om innovativ adfærd, som du kan bruge til at teste, hvorvidt din adfærd i det daglige er innovativ eller ikke-innovativ.

Din indercirkel

Får du den inspiration og de udfordringer, du har brug for fra indercirklen?

Ønsker du at styrke din inderkreds?

Innoversity Copenhagen har rådgivet og hjulpet en række ledere og medarbejdere med at analysere og styrke deres strategiske indercirkel. Ved blot at fokusere på diversitet, opnås der flere innovative kræfter, der kan trækkes på, når der skal løses problemer og træffes vigtige beslutninger. 

Det strategiske arbejde med din indercirkel handler i første omgang om at vide præcist, hvem dine vigtigste sparringspartnere er, og hvilke personer din indercirkel består af. Her et par vigtige spørgsmål, du skal stille dig selv for at klarlægge, hvordan din indercirkel egentlig ser ud:

Sæt navne på dine vigtigste sparringspartnere:

 • Hvem hjælper mig med ny information, strategisk vigtig viden og ekspertise?
 • Hvilke indflydelsesrige personer hjælper mig til at få støtte højere oppe i hierarkiet?
 • Hvem udfordrer mig og mine beslutninger samt presser mig til at gøre bedre?

Evaluér styrker og svagheder i din indercirkel:

 • Har jeg tilstrækkelig med faglig diversitet at trække på?
 • Er min indercirkel for indspist? Lidt for homogen?
 • Har jeg sparringspartnere fra andre brancher, professioner, andre lande etc.?
 • Udfordrer de mig nok?

Hvis du og dine kolleger ønsker at styrke innovation, diversitet og samarbejde i indercirkelen, så tjek vores eBog “Styrk din strategiske indercirkel”. Du kan også deltage på vores modul i Innoversity Academy under samme navn, hvor du bruger 6 uger på at kortlægge, analysere og styrke din indercirkel og udvikle dit eget strategiske og innovative advisory board.

Dit team

 Kan I blive bedre til at samarbejde innovativt og bringe jeres forskellighed i spil?

Dit (leder)-team

Der findes mange typer af teams. Lederteams udmærker sig ved at rumme en høj grad af faglig diversitet. Til gengæld er lederteams ofte mere ens, når det kommer til en række andre vigtige faktorer. I specialistteams er det ofte præcis modsat. I disse teams er medlemmerne ofte mere ens på fagligheden, men forskellige på andre områder såsom alder, anciennitet i virksomheden etc.

Fælles for de fleste teams er, at medlemmerne skal samarbejde om forskellige mål over en længere periode. Jo længere et team har arbejdet sammen omkring de samme opgaver med de samme teammedlemmer, jo større er sandsynligheden for, at teamet bliver låst i bestemte måder at gøre tingene på. Dette kan gøre innovation utrolig vanskeligt, og i nogle situationer gøre innovation nærmest umuligt.

Af netop denne årsag har Innoversity Copenhagen fokus på at rådgive teams til at arbejde strategisk med at bringe teamets diversitet bedre i spil. Vi har udviklet følgende produkter baseret på forskning inden for innovation og diversitet.

 • QuickTest omkring GruppeSammensætning™ – en online analyse af jeres team. Ud fra jeres besvarelser af testen modtager I  konkrete anbefalinger og råd til, hvordan jeres nuværende sammensætning kan styrkes, samt hvordan I bringer forskelligheden bedre i spil. Læs mere om QuickTesten her.
 • VidendomæneMapping™ – bruges til at kortlægge hvilken viden, kompetencer og erfaringer, der findes i jeres team og giver vejledning til at anvende denne viden mere produktivt. Du kan læse mere om VidendomæneMapping her.

Din projektgruppe

Skal I primært være innovative eller effektive i jeres projektgruppe?

Din projektgruppe

Projekter løses bedst ved at trække på de bedste erfaringer fra tidligere, lignende projekter, hvorved vi kan levere en bedre løsning. Dog kræver nogle projekter nye løsninger, som udfordrer eksisterende. Det gør det muligt at fremkomme med helt nye og anderledes løsninger. 

Projektgruppens sammensætning har stor betydning for resultatet, uanset om I ønsker at levere noget bedre eller noget anderledes. Hvis jeres fokus er at gøre det bedre end sidst, skal teamets medlemmer komplementere hinanden med forskellige typer af erfaringer.

Er projektet derimod helt nyt eller med en mere kompleks problemstilling, skal fokus i højere grad være at gøre det anderledes. Der skal tænkes nyt, og det er derfor vigtigt, at teamet er sammensat med en højere grad af diversitet som illustreret i modellen herunder.

Model over homogenitet, komplementaritet og diversitet

Når vi påbegynder et nyt projekt, har vi en tendens til at bruge for lidt tid på at finde ud af, hvilken viden vi har at trække på i temaet, og hvordan denne viden med fordel kan anvendes og bringes i spil i forhold til det konkrete projekt.

Innoversity Copenhagen har udviklet en række forskellige metoder og værktøjer til dig, der ønsker at sammensætte det helt rigtige team til projekter. Disse metoder gør fokuserer på at få samarbejdet til at fungere optimalt, så I bliver i stand til bedre at omsætte eksisterende viden til innovation og nye løsninger.

Din afdeling

Kan I blive bedre til at samarbejde på tværs af afdelingen?

Din afdeling

Ønsker du, at din afdeling bliver bedre til at bruge hinanden og i stand til at samarbejde innovativt på tværs af jeres forskellige teams og projektgrupper?

Innoversity Copenhagen har gode erfaringer med at rådgive afdelingsledere med at styrke det innovative samarbejde på tværs. Dette gør vi ved at skabe større bevidsthed om den diversitet af viden, der findes på tværs samt ved at blive bedre til at hjælpe hinanden til at løse problemer på nye måder – og derigennem styrke den fælles innovationsindsats.

Videndeling og samarbejde på tværs
I en større afdeling kan det være vanskeligt at have overblik over, hvem der ved hvad, samt hvad de forskellige medarbejdere beskæftiger sig med. Derfor oplever man ofte, at den mangfoldighed af viden, der findes på tværs i afdelingen ikke bruges tilstrækkeligt. En effektiv metode til at synliggøre afdelingens viden er at lave en fælles VidendomæneMapping™ proces i afdelingen, hvor hvert af afdelingens forskellige teams laver sin egen videnprofil. Derefter bruges de forskellige VidendomæneProfiler™ som afsæt for en synliggørelse af den viden, I har.

Læs mere om, hvordan I kan anvende VidendomæneMapping her.

Temperaturmåling på innovation (QuickTest)
Det er svært at måle på innovation, men hos Innoversity Copenhagen har vi udviklet vores egen unikke temperaturmåling, som fungerer som afsæt, hvis man ønsker at fokusere på innovationsindsatsen. Når vi måler på innovation zoomer vi ind på 1) Jeres indsats for at motivere til og understøtte innovation i det daglige. 2) Om I har diversitet blandt aktørerne, I vælger at involvere i innovationsarbejdet. 3) Det konkrete udbytte og resultater af jeres innovationsindsats.

Læs mere om hvordan I kan bruge QuickTesten her.

Virksomheden på tværs

Hvor gode er I til at bringe jeres viden i spil og samarbejde på tværs i forhold til innovation?

Det innovative samarbejde på tværs af virksomheden

Alle virksomheder rummer en mangfoldighed af viden, der desværre sjældent bliver udnyttet til fulde. Ofte opstår der en tendens til silo-dannelse, hvor den enkelte afdeling lukker sig om sig selv og glemmer at arbejde på tværs. 

Ønsker I at blive bedre til at samarbejde på tværs af virksomheden? Ønsker I at omsætte jeres mangfoldighed af viden og erfaringer til innovation og nye løsninger?

Innoversity Copenhagen har udviklet QuickTest Samarbejdsbarrierer, der har til formål at afdække de barrierer, der gør samarbejdet vanskeligt hos jer. Herudover kan vi rådgive jer ledelsesmæssigt og organisatorisk, så I bliver i stand til at understøtte arbejdet med at kombinere jeres forskellige videndomæner på nye måder og styrke både det effektive og innovative samarbejde på tværs.

Vi afholder desuden Innoversity Academy, som er et forløb på 6 uger, der har til formål at analysere, optimere og styrke jeres netværk og relationer på tværs af organisationen. Læs mere om modulet her.

Virksomhedens stakeholders

Hvor gode er I til at involvere jeres kunder, leverandører og øvrige samarbejdspartnere i innovationsarbejdet?

Virksomhedens stakeholders

Innoversity Copenhagen har års erfaring med metoder til at få adgang til den mangfoldighed af viden, ideer og input, der findes blandt virksomheders stakeholdere.

Ønsker du og din virksomhed at blive bedre til at bringe den mangfoldighed af strategisk vigtig viden, der findes heriblandt?

Der er et kæmpe innovationspotentiale, hvis de rette metoder anvendes til at skabe nye løsninger og interessante projekter sammen med kunder, leverandører og øvrige stakeholdere.

Nedenfor kan du læse mere om et eksempel på innovationsprojekter, baseret på inddragelse af stakeholdere fra start til slut.

Innovation i ældreplejen

En større dansk kommune ville gerne undersøge, hvordan de kunne forbedre livskvaliteten blandt byens ældre borgere. Både de borgere, der var dybt afhængige af kommunens ældrepleje og de, der klarede sig fint uden. Projektet, Innoversity Copenhagen lavede i samarbejde med kommunen, gik ud på, at alle ældreplejens medarbejdere blev sendt ud for at interviewe en gruppe ældre borgere for at finde ud af, hvordan de ville definere livskvalitet.

Denne viden blev anvendt i en workshop, hvor formålet var at fremkomme med en række forslag og ideer til, hvilke konkrete tiltag kommunen kunne implementere. I workshoppen deltog en række ældre borgere, politikere, samt plejepersonale fra kommunen.

By og lokalsamfund

Hvordan kan vi bringe byens forskellige borgere sammen på nye måder i det daglige?

Vores by og lokalsamfund

De fleste byer i Europa og USA rummer en stor diversitet. Dog er der en tendens til at begå sig blandt dem, der minder om os selv. Derfor er konsekvensen, at man sjældent mærker denne diversitet i eget kvarter. 

Innoversity Copenhagen har samarbejdet med forskellige byer og organisationer om, hvad der konkret kan gøres, så den diversitet, der findes blandt borgere i højere grad kan anvendes strategisk. Målet er at skabe en bedre og mere kreativ by og dermed også et stærkt lokalmiljø.

Et eksempel på et samarbejde som dette, er et innovationsprojekt mellem Innoversity Copenhagen og den amerikanske organisation CEOs for Cities. Projektet involverede genopbygningen og nytænkningen af New Orleans efter orkanen Katrina. I praksis handlede projektet om, hvordan man i højere grad kunne blande de forskellige kvarterer og dermed se bort fra politisk overbevisning, religion, race etc.

Ønsker du og din organisation at arbejde strategisk med den diversitet, der findes på tværs i byen, så I kan skabe en by eller et lokalområde med høj innovationskraft? Kontakt Innoversity Copenhagen og hør mere om, hvordan vi kan hjælpe dig.

Danmark – den nationale indsats

Hvordan kan vi bringe den mangfoldighed, vi har på landsplan, bedre i spil – på nye måder?

Den nationale indsats

Danmark er et lille land, men rummer en enorm diversitet. Den skal vi blive langt bedre til at anvende, hvis vi ønsker at øge innovationsindsatsen.   

Innoversity Copenhagen har adskillige bud på, hvorfor vi som nation bør være ekstremt opmærksomme på vores stærke præference for homogenitet til trods for, at der er en masse diversitet at trække på, på tværs af landet.

Europa – den internationale indsats

Hvordan kan vi blive bedre til at bringe vores europæiske mangfoldighed i spil – på tværs af landegrænser?

På internationalt plan (Europa)

Europa som region har en fascinerende diversitet at trække på, men hvordan bringes denne diversitet bedre i spil?  

Innoversity Copenhagen har været involveret i forskellige projekter med fokus på netop dette i blandt andet EU Parlamentet, EESC samt i regi af Association of European Regions under overskriften: “Diversity as a building block for Europe”. Stadig anvendes denne diversitet alt for lidt, og derfor har Innoversity Copenhagen udviklet gode bud på strategiske indsatsområder.